Lolicon World Cup (Round 1)

64 Artists Battling for One Top Spot
A Summer Long Event!

<<Weeks 1-4 Results

Week 5 Results:


Match 17: Machida Hiraku vs Maeshima Ryo


Match 18: Henreader vs Seihoukei


Match 19: BeNantoka vs Minasuki Popuri


Match 20: Yukiu Con vs Ponsuke

Where are the votes? ATF or Lolicit Thread

Week 6 Results:


Match 21: Okina vs Quizlax


Match 22: Satsuki Itsuka vs Hashibiro Kou


Match 23: Chiguchi Miri vs Nekogen


Match 24:Molokonomi vs Mdo-h

Where were the votes???? ATF and Lolicit Thread

Week 7 Results:


Match 25: Hasblow Cream  vs Tamachi Yuki


Match 26: Wancho vs Ootsuka Reika


Match 27: Hikoma Hiroyuki vs Ookami Uo


Match 28: Yukino Minato vs Lasto

Where were the votes?ATF or Lolicit Thread

Week 8 Results:


Match 29:Ichihaya vs Onizuka Naoshi


Match 30: Ooyamada Mangetsu vs Tsuruyama Mito


Match 31: Mashikodori vs Okada Kou


Match 32: Sekiya Asami vs Tsubaki Jushirou

Votes were here:ATF or Lolicit Thread

Round 2 (Weeks 9-10) >>